• Rynki wtórne mogą być zorganizowane albo w postaci rynków over-the-counter, na których transakcje dokonywane są za pośrednictwem maklerów, albo w formie giełd papierów wartościowych, na których transakcje zawierane są w jednym, centralnym miejscu. Największą giełdą na świecie jest Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSĘ), obracająca tysiącami papierów wartościowych; na drugim miejscu plasuje się Amerykańska Giełda Papierów…

  Read more
 • Inny rodzaj działalności pozabilansowej polega na generowaniu dochodów z marż, pobieranych przez banki za oferowanie klientom specjalistycznych usług, takich jak przeprowadzanie transakcji walutowych w imieniu klienta, obsługa gwarancji popartych hipoteką (pobieranie odsetek, spłat należności głównej i wykupywanie gwarancji), poręczanie dłużnych papierów wartościowych, takich jak akcepty bankierskie (zobowiązanie banku do zapłaty odsetek i pokrycia należności głównej…

  Read more
 • Rynki finansowe pełnią podstawową w ekonomii funkcję przesyłania funduszy od ludzi, którzy zaoszczędzili nadwyżkę, wydając mniej, niż wynosiły ich dochody, do ludzi, którzy potrzebują funduszy, ponieważ zamierzają wydać więcej, niż posiadają. Ci, którzy uprzednio oszczędzali i teraz udzielają pożyczek: (pożyczkodawcy-oszczędzający) są po lewej stronie, a ci, którzy zmuszeni są zaciągnąć pożyczki na sfinansowanie swoich wydatków…

  Read more
 • Jak wiemy , próby ominięcia regulacji, takich jak pułapy stopy procentowej depozytów lub ograniczenia odsetek wypłacanych od wkładów, doprowadziły do wypracowania przez banki innowacji, takich jak rachunki typu NÓW lub ATS. Te same siły wytworzyły nową instytucję finansową, fundusz lokacyjny rynku pieniężnego, konkurujący obecnie z bankiem o depozyty. Fundusze lokacyjne rynku pieniężnego emitują jednostki udziałowe,…

  Read more
 • Są to typowe pożyczki overnight pomiędzy bankami z ich depozytów w Rezerwie Federalnej. Nazwa ?fundusze federalne” może być nieco myląca, ponieważ pożyczki te nie są udzielane przez rząd federalny ani też przez Rezerwę Federalną, ale przez banki innym bankom. Jedną z przyczyn, dla których banki zaciągają pożyczki na rynku funduszy federalnych, może być to, że…

  Read more
 • Określony stopień rozwoju społeczeństwa z właściwym mu sposobem produkcji, bazą i nadbudową. Charakter sił wytwórczych jest czynnikiem określającym stosunki produkcji, stosunki te zaś tworzą bazę, na której formuje się określona nadbudowa polityczna, prawna i ideologiczna. W dotychczasowym rozwoju społeczeństwa ludzkiego występowały następujące formacja społeczna:  wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm oraz socjalizm. W warunkach istnienia światowego…

  Read more
 • System kapitalistycznej organizacji pracy i autokratycznego zarządzania ustalony przez H. Forda, założyciela i jednoosobowego właściciela wielkich zakładów samochodowych (Ford Motor Co w Detroit, USA, rok założenia 1903). System Forda oparty jest na powiązaniu najwyższych osiągnięć techniki z postępem organizacyjnym, mającym jednak charakter jednostronny. Głównymi cechami fordyzmu są: podział pracy doprowadzony do najwyższego stopnia; zautomatyzowana taśma…

  Read more
 • FIRREA narzuciła ponadto nowe ograniczenia na działalność kas oszczędnościowo-pożyczkowych, w istocie zmieniając przepisy obowiązujące w sektorze S&L i przywracając wachlarz dopuszczalnych aktywów sprzed 1982 r. S&L nie mogą obecnie nabywać junk bonds, natomiast już posiadane muszą sprzedać do końca 1994 r. Limit kredytów hipotecznych ustalono na czterokrotną wartość kapitału, nie zaś – jak dotąd –…

  Read more
 • Firmy brokerskie prowadzą każdą z trzech rodzajów działalności na rynkach papierów wartościowych, pełniąc funkcje maklerów, brokerów i banków inwestycyjnych. Największą firmą brokerską w Stanach Zjednoczonych jest Merrill Lynch; inne, znane firmy tego typu, to Paine Webber, Dean Witter Reynolds, oraz Smith Barney. SEC nie tylko nadzoruje operacje bankowości inwestycyjnej, jakich dokonują firmy brokerskie, lecz również…

  Read more
 • Finansowanie pośrednie, w które zaangażowane są instytucje pośrednictwa finansowego, jest wielokrotnie  ważniejszym sposobem zwiększania środków finansowych  niż  finansowanie  bezpośrednie,  w  ramach  którego przedsiębiorstwa pozyskują fundusze bezpośrednio od pożyczkodawców na rynkach finansowych. Finansowanie bezpośrednie obejmuje sprzedaż papierów wartościowych (akcji i obligacji) gospodarstwom domowym.  31,9-procentowy udział akcji i obligacji jako źródła finansowania zewnętrznego amerykańskich przedsiębiorstw w rzeczywistości…

  Read more